Moms til/fra

Arealmangel – forholdsmæssigt afslag i købesummen?

Vestre Landsret har netop afgjort en sag om arealmangel, hvor der viste sig, at husets boligareal var 18 kvm. mindre end det oplyste.

Det fremgår af sagens omstændigheder, herunder købsaftalen, at købesummen var aftalt til kr. 1.450.000,-, og at ejendommens boligareal var på 138 kvm. En efterfølgende opmåling viste imidlertid, at ejendommens boligareal kun var på 120 kvm. Køberen fremsatte herefter et krav mod sælger i form af et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Ejendommen blev senere opmålt af en landinspektør, der målte boligarealet til 120 kvm. Værdiforringelsen blev senere fastsat af en ejendomsmægler til kr. 50.000,-.

Landsretten udtalte, at der ikke var tale om en uvæsentlig arealafvigelse og at boligarealets størrelse normalt har stor betydning ved prisfastsættelsen. Der var derfor helt klart tale om en mangel. Landsretten udtalte endvidere, at afgørelsen om, hvorvidt køber havde krav på et forholdsmæssigt afslag i købesummen, skulle  tage udgangspunkt i, om kendskabet til forholdet ville have medført, at købesummen var blevet lavere. Herudover måtte vurderingen foretages under hensyn til størrelsen af værdiforringelsen på handelstidspunktet set i forhold til købesummens størrelse samt manglens beskaffenhed. (her: formentlig bla. om ejendommen var brugbar eller ikke)

Da det forholdsmæssige afslag var vurderet til kr. 50.000,- eller mindre end 3,5% af købesummen, var der herefter ikke grundlag for at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Det man formentlig kan udlede af dommen er, at værdiforringelsen er for bagatelagtig set i forhold til  købesummens størrelse for ejendommen, og henset til manglens beskaffenhed. Man kommer altså under en bagatelgrænse. Køber fik således ikke medhold i at skulle have et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

Andre nyheder