Stiftelse af selskab

Stiftelse af aktie-, anparts- eller iværksætterselskaber samt holdingsel-skaber er altid en vigtig beslutning for dit firma.

 • Læs mere om stiftelse af selskaber

  Skal du stifte et selskab
  – er der visse formkrav, der skal overholdes. Det-te gælder både hvis du skal stifte et aktieselskab, anpartsselskab, iværk-sætterselskab, partnerselskab eller et europæisk aktieselskab. Hvis de formelle krav til stiftelsen ikke er overholdt kan selskabet ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen.

  Når du opretter et selskab skal der udarbejdes et stiftelsesdokument samt vedtægter for selskabet. Stiftelsesdokumentet skal indeholde en række oplysninger om stifterne, tegningskurs, dato for hvornår stiftelsen skal have retsvirkning, datoen for den regnskabsmæssige retsvirkning samt meget mere. Herudover skal der gives særlige oplysninger, såfremt der er truffet beslutning herom. Det kan f.eks. være om der tilkommer stif-terne særlige rettigheder, om der er indgået aftaler med stifterne eller andre, der indebærer en særlig økonomisk forpligtelse for selskabet samt meget andet.

  Selskabets vedtægter skal ligeledes indeholde en række oplysninger om selskabets navn og eventuelle binavne, selskabets formål, kapitalandele-nes (aktiernes) størrelse, antal, pålydende værdi samt eventuelt om særlige rettigheder samt meget mere. Selskabets ledelsesstruktur skal anføres sammen med reglerne om indkaldelse til generalforsamling.

  Når du skal oprette et selskab er det herudover vigtigt, at der oprettes en direktørkontrakt med den direktør, som selskabet ansætter. Der er ikke særlige formkrav til denne kontrakt, men det er dog vigtigt, at denne indeholder nogle minimumsvilkår, som lever op til denne kontraktstype.

  Når flere personer vil stifte / oprette et selskab eller eventuelt senere skal eje et selskab sammen er det meget vigtigt, at der mellem disse personer ud-arbejdes en såkaldt ejeraftale. (tidl. aktionæroverenskomst) Denne ejer-aftale fastlægger de interne spilleregler mellem ejerne. Ofte indeholder ejeraftalen regler om aktionærernes arbejdsindsats i selskabet, aktiernes eventuelt begrænsede omsættelighed, regler ved død, sygdom, invaliditet, konkurs m.m. samt regler om værdiansættelsen af aktierne (kapital-andelene), såfremt disse skal overdrages.

  Når du skal stifte et selskab er det også nødvendigt, at der udarbejdes en forretningsorden for selskabets bestyrelse. Denne forretningsorden fastsætter nogle spilleregler for bestyrelsens arbejde, herunder hvor ofte bestyrelsen skal afholde møde, hvor møderne skal afholdes samt en række andre regler af mere praktisk karakter.

Viser alle 8 resultater