Moms til/fra

Notartestamentet er den sikreste måde, hvorpå man kan oprette et testamente.

Der er flere måder, hvorpå man kan oprette et testamente, men notartestamentet er den testamentsform, der er langt den mest almindelige form. At notartestamentet også er den sikreste måde at oprette et testamente på viser en dom fra Østre Landsret. Forholdet var nærmere det, at en arving – der ikke, som arvingen måske havde forventet var blevet begunstiget i notartestamentet – rejste indsigelse mod et notartestamente, idet arvingen mente, at testamentet måtte være ugyldigt, idet testator (testamentsopretteren) ikke ved testamentets oprettelse havde haft habilitet og det nødvendige intellekt (ved sin fornufts fulde brug) til at ændre tidligere oprettede testamenter. Landsretten undersøgte forholdene ved oprettelsen af testamentet, herunder om den dommerfuldmægtig eller dennes stedfortræder havde vurderet forkert i forbindelse med testamentets oprettelse. Landsretten bemærkede i forbindelse med sin afgørelse, at der ikke ved sagens behandling ved Landsretten, var fremkommet oplysninger, som gav anledning til at betvivle rigtigheden af notarens (dommerfuldmægtigens) påtegning på testamentet (om testators fornufts fulde brug), herunder at notaren ikke havde haft et sædvanligt og forsvarligt grundlag for udøvelsen af sit skøn. I påtegningen stod der, at testator var i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente. Testamentet var derfor – i alle henseender – gyldigt.

Andre nyheder